Przedszkole Publiczne w Skrzyszowie
   Strona główna      Innowacja Pedagogiczna

INNOWACJA PEDAGOGICZNA
Z OBSZARU EDUKACJA EKOLOGICZNA

Autorzy: Anna Stelmach, Katarzyna Skowron

 

1.    Piękny fascynujący i tajemniczy, który dostarcza nam pozytywnych emocji, cieszy
i wzrusza – to świat przyrody. Obcowanie z przyrodą daje spokój, co jest pewnym rodzajem terapii i dlatego już od najwcześniejszych lat życia człowieka należy tak kształtować jego sposób myślenia i zachowania, aby umiał o nią zadbać. Gdy w wieku przedszkolnym wpoimy dzieciom umiłowanie przyrody to będzie im ono towarzyszyć w ciągu całego życia.

 

2.     Innowacja jest spójna z programem wychowania przedszkolnego                         
i uwzględnia obowiązujące akty prawne:

§  Rozporządzenie MEN

§  Rozporządzenie o działalności innowacyjnej

§  Rozporządzenie dotyczące Nadzoru Pedagogicznego.

 

3.     Cel ogólny:

-zbliżenie dziecka do świata przyrody i poprzez poznawanie go dostrzeganie jego piękna, nabywanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt, kształtowanie mądrego i umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą, rozwijanie poczucia troski
i odpowiedzialności o obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi. Edukacja ekologiczna
sprzyja również rozwojowi umysłowemu i emocjonalnemu, wpływa na rozwój uczuć estetycznych i osobowości, kształtuje cechy charakteru, potrzeby i zainteresowania.

 

4.  Cele (szczegółowe) edukacyjne:

 • poznanie wybranego środowiska przyrodniczego np. las, park, łąkę, staw – charakterystyczną dla niego roślinność i zwierzęta;
 • wdrażanie do nie zrywania roślin, poszanowania przyrody. Wyróżnianie części roślin;
 • obserwowanie roślin występujących w najbliższym otoczeniu rozpoznawanych po liściach lub owocach np. kasztanowiec, jarzębina;
 • poznanie zjawisk zachodzących w przyrodzie wraz ze zmianą pory roku;
 • rozumienie znaczenie powietrza, wody i gleby w życiu ludzi i zwierząt. Poznanie przyczyny ich zanieczyszczeń;
 • Eksperymentowanie:

-wykonanie prostych pomiarów zanieczyszczenia powietrza, poznanie jego właściwości.

-obserwowanie siły i kierunku wiatru za pomocą wiatraczków;

 • poznanie wybranych zwierząt chronionych w Polsce: np. orły, dzięcioły, kozica górska, skowronek, oraz rośliny: wody zawilec, krokus, sasanka, szarotka, cis.
 • systematyczne dokarmianie i pojenie ptaków w ogrodzie rozumienie potrzeby opiekowania się zwierzętami dziko żyjącymi;
 • obserwowanie ptaków – zakładanie gniazd, wyląg piskląt, opieka nad potomstwem;
 • poznanie zamkniętego obiegu wody w przyrodzie i jego znaczenie;
 • przeprowadzenie prostych doświadczeń i eksperymentów:

-poznanie parowania i skraplania

-obserwowanie rozpuszczalności różnych substancji w wodzi

     -poznanie sposobów oczyszczania wody;

 • rozumienie konieczności sortowania odpadów wytwarzanych przez człowieka;
 • poznanie działań ludzi zmierzających do ochrony przyrody, np. zakładanie filtrów, utylizacja śmieci, oczyszczanie ścieków.
 • udział w akcjach propagujących idee ekologiczne – wykonanie prac plastycznych, plakatów, udział w konkursach ekologicznych, oraz w akcji „Sprzątanie świata”;
 • kształtowanie poczucia, że człowiek jest częścią przyrody i bez niej nie może żyć.

 

5.     Sposób realizacji celów:

-

 

  6.    Metody pracy:

§  Podające:

-       wiersze,

-       opowiadania,

-       rozmowy,

-       objaśnienia

§  Problemowe:

-       inscenizacje, teatrzyki,

-       gry i zabawy badawcze,

-       eksperymentowanie,

-       gry dydaktyczne,

§  Aktywizujące;

-       obserwacja,

-       pokaz,

-       filmy przyrodnicze,

-       wycieczki przyrodniczo- krajoznawcze,

-       ekspozycja okazów przyrodniczych,

§  Praktyczne;

-       eksperymentowanie,

-       doświadczenia i eksperymenty z powietrzem, wiatrem i wodą,

-       zbieranie pokarmu dla ptaków i zwierząt,

-       dokarmianie zwierząt,

-       wykonanie prac plastycznych z użyciem materiału przyrodniczego, gromadzenie ciekawych eksponatów.

 

7.     Formy pracy przy realizacji projektu:

§  wycieczki

§  spacery połączone z obserwacją,

§  zabawy badawcze,

§  zajęcia inspirowane przez nauczyciela,

§  zajęcia i zabawy podejmowane z własnej inicjatywy przez dzieci,

§  prace społeczno użyteczne.

 

8.    Termin realizacji:

§  listopad 2015r – czerwiec 2016r.

 

9.     Uczestnicy:

- dzieci,

- nauczyciele,

10.  Eksperci:

-

-

11. Konsultanci:

-

-

 

12.  Osoby wspierające:

 - rodzice,

 

13.   Formy prezentacji efektów pracy dzieci:

- wystawy,

- prace plastyczne dzieci,

- inscenizacje teatralne: Dzień Babci i Dziadka na ludowo,

- taniec – krakowiak,

- regionalny poczęstunek ( chleb wiejski, ciasto drożdżowe, smalec,

   masło wiejskie)

 

14.  Ewaluacja:

- ankieta dla rodziców,

          - pokaz prac dzieci,

 

 

Tematy kompleksowe pomocne w realizacji projektu

 

 

„PRZYRODA WOKÓŁ NAS”

 

3,4-latki

1.     Poznanie podstawowych pojęć ekologicznych i związanych z ochroną przyrody- wyjaśnienie pojęć: ekologia, środowisko, degradacja. Obserwacja w terenie naturalnych oraz przekształconych składników krajobrazu.

2.     Założenie w sali kącika przyrody nieożywionej- gromadzenie w nim w eksponatów przywiezionych z wakacji i znalezionych podczas wycieczek (kamienie polne, kawałki skał górskich, kamienie nadmorskie, węgiel, sól kamienna).

3.     Słuchanie wiersza Teresy Fiutkowskiej „ W przedszkolnym ogrodzie” podczas wyjścia do ogrodu przedszkolnego w celu uświadomienia dzieciom bogactwa flory
i fauny, z którą spotykają się podczas codziennego pobytu w ogrodzie.

4.     Spacer do pobliskiego lasu – obserwacja roślin znajdujących się w lesie, poznanie nazw drzew rosnących w lesie, określenie wyglądu ich liści i owoców (dąb, kasztanowiec, jarzębina, modrzew, sosna). Przyniesienie „skarbów” do kącika przyrody - liście, kasztany żołędzie, szyszki.

5.     Suszenie liści, kruszenie ich, porównywanie ze świeżymi, oglądanie ich przez lupę

6.     Spotkanie z pracownikami Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego – rozmowa o konieczności sadzenia drzew i roślin – rozumienie znaczenia zieleni jako filtru powietrza. Poznanie nowych nieznanych gatunków drzew ich nasion i sposobu sadzenia. Wspólne posadzenie drzewka w ogrodzie nadanie mu imienia całoroczna pielęgnacja i obserwacja drzewka.

 

5,6-latki

1.     Urządzenie „laboratorium badawczego” pozwalającego poznać świat przyrody poprzez badanie, eksperymentowanie – zgromadzenie w nim szkieł powiększających, lusterek, mikroskopów.

2.     Budzenie zainteresowania przyrodą nieożywioną - oglądanie zgromadzonych okazów przy użyciu szkieł powiększających wypowiadanie się na temat ich właściwości (koloru, kształtu, twardości).Zachęcanie dzieci do zbierania ciekawych okazów przyrodniczych.

3.     Naklejenie na kartki z nazwami drzew zasuszonych liści poznanych gatunków drzew
( kasztanowiec, brzoza, dąb, jarzębina, topola).

4.     Zabawa dydaktyczna, pt., „Kto, zna lepiej drzewa”- zadaniem jest po usłyszeniu nazwy drzewa wybranie z posiadanego zestawu właściwego liścia i owocu.

 

„POZNAJEMY LAS I JEGO MIESZKAŃCÓW”

 

3,4-latki

 1. Zabawa dydaktyczna „Dary lasu’- poznanie darów, jakie daje nam las w zależności od pory roku lato – jesień. Przyporządkowanie „darów” do ilustracji

      z odpowiednią porą roku.

 1. Słuchanie i omówienie wiersza W. Badalskiej pt.” O co prosi las” – las to dom dla dzikich zwierząt i miejsce odpoczynku dla ludzi; wiem jak zachować się w lesie:
  1. Nie hałasuję
  2. Nie zrywam roślin.
  3. Nie śmiecę.
  4. Nie palę ognisk.
  5. Nie łamię gałęzi.
 2. Opowiadanie D. Skwark „Leśne zwierzaki” ilustrowane sylwetami -poznanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku np. lis, sarna, wiewiórka, dzięcioł, sowa sposobu ich przystosowania się do warunków, w jakich żyją, dopasowywanie zwierząt do „domków”
 3. Zabawa relaksacyjna pt. „Drzewka” – odtwarzanie za pomocą ruchów i gestów tego, co opowiada nauczycielka.
 4. Opowiadanie H. Łochockiej pt. „O wróbelku Elemelku pustym brzuszku i rondelku” – zachęcanie do dokarmiania ptaków w czasie zimy. Segregowanie obrazków z ptakami na te, które odlatują na zimę do Afryki ( bocian, jaskółka) te, które pozostają przez cały rok (wróbel, sikorka) i te, które do nas przylatują na zimę ( gil, jemiołuszka).
 5. Teatrzyk kukiełkowy na podstawie opowiadania T., Fiutowskiej pt. „Wiosenne porządki w lesie” – uświadomienie konieczności dbania o środowisko, jakim jest las.

 

5,6-latki

 1. Teatrzyk kukiełkowy do opowiadania L. Krzemienieckiej pt,.”Kto sieje lasy, pożytecznym na długie czasy”. Ukazanie znaczenia lasu dla zwierząt i ludzi, uściślenie i poszerzenie wiadomości o lesie – składników, jakie się na niego składają.
 2. „Płaczące drzewo” – praca plastyczna - rysowanie na szablonach w kształcie listków symboli nieprawidłowego zachowania się w lesie i powieszenie ich na gałązkach
  w kąciku przyrody.

-       Oglądanie różnego typu lasów ich roślinności i zwierząt w nich zamieszkujących, rozpoznawanie znanych ptaków (dzięcioł wilga, skowronek, bocian, jaskółka, orzeł) oglądanie budowanych przez nich gniazd i opieki nad młodymi, omawianie ich wyglądu, słuchanie wydawanych przez nie odgłosów.

-       Dowiadywanie się o istnieniu i znaczeniu Leśnych Parków Narodowych, Rezerwatów Przyrody a także o roślinach i zwierzętach zagrożonych wyginięciem i dlatego objętych ochroną.

-       Poznawanie odległych krajobrazów np. pustynnego, polarnego itp. charakterystyczną roślinność i zwierzęta.

 1. Opowiadanie Marii Kownackiej „Metryka drzewa” ze zbioru „Razem ze słonkiem” – dowiadywanie się, w jaki sposób można określić wiek drzewa. Ilość kręgów, który znajduje się na pniu ściętego drzewa określa jego wiek np. 10 kręgów to 10 lat, kręgi cienkie świadczą o suszy lub pladze szkodników, która dotknęła drzewo i jego przyrost był mały, grube kręgi świadczą o roku pomyślnym i zdrowym.
 2. Oglądanie „Księgi Przyrody Drzewa”

-       Poznanie kolejnych etapów narodzin dębu oraz budowy i sposobu odżywiania się drzewa.

-       „Cztery pory roku w życiu kasztanowca” obserwacja jak zmienia się kasztanowiec i jego otoczenie w zależności od pór roku.

-       „Liście i igły” – poznanie przyczyny opadania liści jesienią.

-       „Lasy w niebezpieczeństwie” – poznanie zagrożeń dla lasów.

 1. „Magiczne kręgi” określanie wieku drzewa poprzez przeliczanie słoi podczas spaceru.
 2. Oglądanie książki G. Fishera i B Bamptona pt, „Nasza przyroda słownik ilustrowany” – zapoznanie z mieszkańcami lasu ( dzięcioł, jeż, sowa, dzik) rozmowa dotycząca losu ptaków i zwierząt w okresie zimy.
 3. Gromadzenie w wydzielonym miejscu pokarmu na zimę dla zwierząt – po zakończonej zbiórce dostarczenie go do najbliższego leśnictwa.
 4. Systematyczne dokarmianie i obserwacja zachowania się ptaków w ciągu całego roku.
 5. Poznanie tajników życia ptaków, a także dowiadywanie się o ich zwyczajach oraz miejscach występowania na podstawie zeszytu „Rozpoznawanie ptaków” wydanego przez MUZA SA.

 

„CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS – ZABAWY Z POWIETRZEM”

 

3,4-latki

 1. „Zabawy z wiatrem” - podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym – obserwacja kołyszących się na gałęziach liści, kwiatów na rabatce a także trzymanych w ręce chusteczek i zrobionych z papieru wiatraczków – szukanie odpowiedzi na pytania, Kto poruszył chusteczki, wiatraki? Skąd się bierze wiatr?
 2. „Wiatrowa muzyka” – wykorzystanie kawałków celofanu, papierków z cukierków, balonów, plastikowych rurek do wykonania instrumentów, na których zagrają wiatrową muzykę.
 3. Zajęcia z komputerem – wykorzystanie programu „Encyklopedia przyrody” – poznanie pozytywnego ( rozsiewa nasiona, uruchamia wiatraki, popycha łodzie
  i żaglówki) i negatywnego ( zniszczone wichurą lasy, domy, zerwane linie energetyczne) wpływu wiatru na środowisko przyrodnicze.
 4. „Od wietrzyka do huraganu” zabawa z wykorzystaniem chusty Klanza i bibułek.
 5. Zabawa naśladowcza przy muzyce relaksacyjnej pt. „Kamień, woda, powietrze” – naśladowanie ruchem treści opowiadania o tym jak kamień zmienił się w wodę a woda w powietrze.

 

5,6-latki

 1. Poznanie niektórych sposobów wykorzystania siły wiatru przez człowieka na podstawie opowiadania „ Powietrze - Co to jest?”(Wydawnictwo EGMONT – Mała wiedza o „dużych” rzeczach, takich jak żywioły i zjawiska natury).
 2. Wiersz D. Wawiłow pt. „ Jak wygląda wiatr” – wypowiedzi na temat pozytywnych
  i negatywnych skutków działania wiatru oparte na obserwacji otaczającego świata.
 3. Teatrzyk cieni do opowiadania T. Fiutowskiej pt. „Wiatrak i ptaki” – poznanie sposobów wykorzystania przez człowieka energii wiatru – zastosowanie wiatraków.
 4. Opowiadanie ilustrowane serią obrazków pt. „O kominie, który przestał dymić” – poznanie źródeł dymów w środowisku (dymy z fabryk, kopalń, hut, spaliny samochodów) oraz skutków zanieczyszczenia powietrza – powstawanie wokół miast smogu – nieprzyjemnej szarej mgły. Wskazanie sposobów oczyszczania powietrza (zakładanie filtrów).
 5. Poznanie właściwości powietrza podczas zabaw badawczych
  1. Czy powietrze może poruszać lekki przedmioty?” – wypuszczanie powietrza
   z nadmuchanych balonów kierując je na ułożone na stole przedmioty (bibuła, piórka, wata).
  2. Czy powietrze można ścisnąć?”- w strzykawce zatkanie palcem otworu na igłę wyciągnięcie tłoczka do góry następnie próba dociśnięcia go do dna – szukanie przyczyny oporu tłoka w strzykawce.
  3. Czy gorące powietrze unosi się do góry?” – nałożenie balonu na szyjkę pustej plastikowej butelki włożenie jej do dużego słoika następnie nalanie do niego gorącej wody obserwowanie, co dzieje się z balonem (zaczyna napełniać się powietrzem i unosi się do góry) – szukanie odpowiedzi na pytanie, Dlaczego balony latają?
  4. Skąd się wzięły bąbelki?”- zanurzanie w wodzie pustych butelek, dmuchanie przez rurki do wody – szukanie odpowiedzi na pytanie, czym są bąbelki
   ( powietrze) i skąd się wzięły?.

 

 

„SPOTKANIE Z KROPLĄ WODY”

 

3,4-latki

 1. Zapoznanie z globusem – symboliką jego kolorów ( niebieski – rzeki, jeziora, morza, oceany) uświadomieni ogromu wód znajdujących się w naturalnych zbiornikach na kuli ziemskiej. Szukanie odpowiedzi na pytanie, komu i do czego potrzebna jest woda? Wśród obrazków wyszukują te, które przedstawiają tych, którzy nie mogą żyć bez wody.
 2. „Woda, co to jest?” (Wydawnictwo EGMONT – Mała wiedza o „dużych” rzeczach takich jak żywioły i zjawiska natury) – poznanie wpływu słońca na zjawisko powstawania deszczu i tęczy oraz wykorzystania siły wody do uzyskania energii
  ( poruszania młyna wodnego, do produkcji energii elektrycznej - dzięki której palą się żarówki).
 3. Praca plastyczna na temat „Tęczowy obrazek” – rozdmuchiwanie za pomocą rurek kolorowych (zabarwionych farbami) kropli na kartce.
 4. Zabawa badawcza, „Co pływa, co tonie?” – wyciąganie wniosków, co decyduje o tym, że jedne przedmioty unoszą się na powierzchni wody a inne toną (ciężar przedmiotów), oraz do czego wykorzystali ludzie odkrycie tego zjawiska (budowanie łodzi, okrętów).

 

5,6-latki

 1. Film pt. „Wędrówki kropelki wody” – poznanie zjawiska powstawania chmur i obiegu wody w przyrodzie.
 2. „Deszcz w domu” – poznanie zjawiska parowania i skraplania wody samodzielne formułowanie wniosków na podstawie przeprowadzonego doświadczenia – wlewamy wodę na dno foliowej torebki zaklejamy ją taśmą klejącą i przyklejamy na kilka godzin do nasłonecznionego okna następnie przykładamy kostkę lodu do górnej części torebki.
 3. Znaczenie czystości wody w życiu zwierząt na podstawie opowiadania „Straszna nora – List od pana Bobra” J.M. Siatkiewicza. Zapoznanie z treścią listu i zawartością paczki (słoik z brudną wodą) dostarczonej przez listonosza a wysłanej przez pana Bobra z Wiklinowej Zatoki – oglądanie pod mikroskopem wody z przyniesionej paczki porównanie jej z kroplą wody mineralnej, oznaczanie wody zdatnej do picia.
 4.  Poznanie drogi wody od zbiorników wodnych do mieszkań, rozbudowanie informacji na temat konieczności oczyszczania i uzdatniania wody, zachęcanie do oszczędnego korzystania z niej na podstawie rozmowy z „kropelką wody” – sylwetą inspirowaną utworem T.Fiutkowskiej „Rozmowa z kroplą wody”.
 5. Poznanie zasady działania filtra prostego –praca badawcza Czy woda jest czysta? Filtrowanie zanieczyszczonej wody z wykorzystaniem jako filtrów: gazy, waty, bibuły – obserwacja przez lupę zanieczyszczeń pozostałych na filtrach.
 6. Wycieczka do pobliskiej Oczyszczalni Ścieków.

 

 

 

„WIOSENNE SPOTKANIA – ROŚLINY I ZWIERZĘTA CHRONIONE”

 

3,4-latki

 1. Opowiadanie do utworu St. Koszuckiej pt. „Jak Marysia na wiosnę czekała” – zapoznanie z pierwszymi zwiastunami wiosny; kwitnąca leszczyna, przebiśniegi, bociany, wierzbowe bazie, skowronek, uwrażliwienie na otaczającą przyrodę.
 2. Oglądanie albumu B. Taylor „Uprawa roślin” – dowiadywanie się, co jest potrzebne rośliną do życia ( gleba, nasionko, woda, światło i odpowiednia temperatura) oraz jak na rośliny wpływa środowisko.
 3. „Ziemia, co to jest” – (Wydawnictwo EGMONT – Mała wiedza o „dużych” rzeczach takich jak żywioły i zjawiska natury) poznanie, komu jest potrzebna gleba i do czego?(dom dla zwierząt – mrówki, krety, dżdżownice, miejsce wzrostu roślin, „bajeczne skarby” – węgiel miedź, żelazo).
 4. Rozmowa na temat obrazków „Kwiaty wiosenne” w książce „ABC Przyrody” – poznanie nazw i wyglądu kwiatów: krokus, sasanka, zawilec, pierwiosnek oraz dlaczego są pod ochroną. Uwrażliwienie na poszanowanie przyrody poprzez nie zrywanie roślin chronionych.
 5. „Narodziny Hiacyntu” – poznanie kolejnych etapów sadzenia cebulek kwiatowych, obserwowanie rozwoju kwiatu, poznanie i nazywanie podstawowych części kwiatu: korona, kielich, łodyga, liść, korzenie.
 6. Opowieść ruchowa pt. „Wiosenna łąka” do słuchanej muzyki Vivaldiego„Wiosna”
  ( z „Czterech pór roku”).
 7. Historyjka obrazkowa do opowiadania H. Bechlerowej pt. „ O Jasiu, o pszczole,
  o wietrze i dzięciole” Ukazanie złego postępowania Jasia (lenistwo); pracowitości zwierząt (pszczoła, dzięcioł) oraz znaczenia wiatru dla przyrody (roznoszenie nasion).
 8. Wycieczka na łąkę – obserwowanie roślin łąkowych rozróżnianie i nazywanie kilku
  z nich; jaskier ostry, mak, chaber, mniszek pospolity, podbiał. Obserwowanie owadów krążących nad kwiatami; pszczoła, biedronka, motyl – znaczenie owadów dla środowiska – zapylanie kwiatów
 9. Ogólne poznanie budowy pszczoły oraz etapów jej rozwoju na podstawie serii obrazków ( królowa składa jaja; robotnice zalepiają poszczególne komory; larwy przeobrażają się powoli w pszczoły; młode wylatują z ula) ustalenie kolejności obrazków.

 

5,6-latki

 1. Zabawy badawcze – porównywanie próbek gleb pobranych z różnych miejsc przez dotykanie, oglądanie przez lupę, przesiewanie ziemi przez sitka o różnej wielkości otworów.
 2. Rozmowa połączona z działaniem „Zakładamy ogród w butelce” – poznanie sposobu założenia ogródka przedmiotów potrzebnych do jego wykonania oraz z obiegiem wody w słoiku ( roślina pobiera wodę, wydala, a ta z kolei skrapla się na ściankach słoika i wędruje do ziemi).
 3.  Malowanie farbą klejową na szkle nt. „Wiosenne kwiaty”
 4. ,”Co się zmieniło?” – obserwacja gałązek forsycji, kasztanowca i brzozy w kąciku przyrody – porównanie warunków życia roślin w sali i w ogrodzie.
 5. Teatrzyk sylwetowy do bajki „Skowronek” Z. Chmurowej utrwalenie wiadomości
  o ptakach powracających z ciepłych krajów, ich wyglądzie sposobie budowania gniazd oraz konieczności ochrony niektórych gatunków ptaków (skowronek, dzięcioł itp.) przyporządkowanie ptaków do gniazd np. bocian na drzewie, skowronek
  w zbożu.
 6. „Tatry” oglądanie filmu edukacyjnego poznanie krajobrazu górskiego charakterystycznej przyrody Tatr oraz roślin i zwierząt, które są pod ochroną ( krokus, szarotka, kozica górska).
 7. Wykonanie makiety pt. „Tatry”- wycinanie z kartonu sylwet drzew i zwierząt charakterystycznych dla regionu górskiego ( owce, kozice) ozdobienie ich za pomocą wełny, formowanie z szarego papieru gór malowanie ich farbami wycinanie z zielonej bibuły „trawy” przyklejanie jej na makietę.
 8. Wykonanie albumu pt. „Rośliny i ptaki chronione”- wyszukanie wśród obrazków tych z roślinami ( sasanka, zawilec, pierwiosnek, krokus, szarotka) oraz ptakami
  i zwierzętami (skowronek, szpak, dzięcioł, orzeł, kozica górska) i przyklejenie ich pod odpowiednimi napisami.
 9. ,”Co wiemy o żabkach” poznanie cyklu rozwoju żaby od skrzeku do dorosłej żaby
  w oparciu o opowiadanie ilustrowane serią obrazków, „Kto lubi żabi chór”
  F. Kobryńczyka
 10. Opowiadanie wg. Utworu W. Kozłowskiego pt. „Nikt mnie więcej nie zobaczy”
  z wykorzystaniem filmu edukacyjnego – zapoznanie ze stadiami rozwojowymi motyla od jajeczka przez gąsienicę, kokon do dorosłego motyla.

 

 

„ PRZYJACIELE PRZYRODY”

 

3,4-latki

 1. Poznanie znaczenia słów: ochrona środowiska, rozumienie potrzeby dbania o przyrodę ( brak roślinności – brak życia na Ziemi), wdrażanie do realizacji w życiu codziennym określonych zadań ( nie rzucania śmieci, nie łamanie gałęzi itp.) na podstawie wierszy „Ochrona środowiska” E. Burakowskiej i „Rzeczka” G.Koby
 2. Wyznaczenie w sali kącika do zbierania makulatury
 3. Inscenizacja wraz z improwizacją muzyczną pt. „Ulica Kolorowa” T. Fiutowskiej – ekologia w osiedlach mieszkaniowych i jej znaczenie dla życia mieszkańców.
 4. Zabawa dydaktyczna „Śmieci i kosze” – poznanie zasady segregowania śmieci do odpowiedniego koloru pojemników np. makulatura – pojemniki koloru żółtego, wdrażanie do szanowania przyrody poprzez wtórne wykorzystanie śmieci, odpadków
 5. Udział w akcji „Sprzątanie Świata”.

 

5,6-latki

 1. Loteryjka obrazkowa pt.„Dbamy o środowisko” dobieranie do plansz z ilustracjami przedstawiającymi środowisko zagrożone ( niewłaściwe zachowanie się w lesie – zaśmiecanie lasu, straszenie zwierząt) przeciwstawnych ilustracji (sadzenie drzew, sprzątanie lasu).
 2. Ukazanie niewłaściwego zachowania się w środowisku przyrodniczym na podstawie przeznaczonego do nauki wiersza R. Pisarskiego pt.„Zielone serce” – poznanie skutków złego traktowania drzew – usychanie. Przedstawienie za pomocą ruchu tekstu wiersza.
 3. Opowiadanie nt. serii obrazków „Zdrowa Ziemia” i „ Co zagraża Ziemi” – ukazanie zmian, jakie zachodzą w przyrodzie w związku z działalnością człowieka ( wycinanie lasów, zatrute rzeki, powietrze) oraz sposobu ratowania Ziemi ( budowanie oczyszczalni, zbieranie śmieci i ich segregowanie).
 4. Ukazanie skutków zanieczyszczenia wód - umieranie roślin na podstawie rozmowy połączonej z doświadczeniem „ Zatruta woda a rozwój roślin” ( dwa pojemniki
  z roślinami: jeden podlewany wodą, drugi wodą z proszkiem).
 5. Przedszkolny konkurs plastyczny nt. „ Pory roku w przyrodzie – Wiosna” – wykonanie prac z wykorzystaniem materiału przyrodniczego ( liście z kolb kukurydzy, łuski szyszek) oraz malowanie farbami na kartkach wyklejonych skorupkami z jajek.
 6. Przygotowanie inscenizacji „ Kacper, Lolek i chory krokodyl” ( zbiór „Nie ma czasu dla księżniczki” B. Koloska, I. Markert) – ukazanie istotnych spraw związanych
  z ochroną środowiska.
 7. Przedszkolny konkurs wiedzy ekologicznej pt. „Przyjaciele Przyrody” – zaproszenie do udziału w konkursie  rodziców.
 8. Przygotowanie inscenizacji muzycznej pt. „SOS dla Ziemi” ( do wykonania niektórych strojów wykorzystano gazety, puszki, butelki plastikowe).

 

 

 

 

 

PROGRAM „KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY”

 

Program ma na celu edukowanie dzieci w zakresie przyrody i ekologii. Dzięki akcji dzieci
i nauczyciele w przedszkolach otrzymują ciekawe materiały edukacyjne o tematyce przyrody i ekologii. Na ich podstawie realizują wiele działań, by zadbać o otaczające nas środowisko: segregują śmieci, prowadzą patrole ekologiczne, organizują specjalne dni, poświęcone przyrodzie.. Program jest przygotowany tak, by wpisywać się w działania przedszkoli. Nie jest wymagane tworzenie specjalnych sprawozdań.

W ramach programu zostały zrealizowane trzy scenariusze:

v  Dzień Przyjaciół Natury

v  Dzień Marchewki

v  Zaczarowana Jabłoń „Dzień Warzyw, Owoców i Soków”.

 

 

Inne działania związane z realizacją innowacji:

 1. Opracowanie regulaminu zdobycia odznaki „Przyjaciela Przyrody”.
 2. Włączenie społeczności przedszkolnej w akcję ekologiczną „Żółty, zielony, niebieski
  i biały”- ubieramy się w kolory związane z recyklingiem.
 3. Organizowanie warsztatów dla dzieci i rodziców z wykorzystaniem materiałów poddających się recyklingowi.
 4. „Prezenty dla mamy i taty”- założenie własnej hodowli kwiatków.
 5. Zorganizowanie gminnego konkursu- „Ekologiczne nakrycia głowy”.
 6. Udział w akcji „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”.
 7. Spotkanie z przedstawicielami Branżowej Organizacji Odzysku w Tarnowie- przeprowadzenie lekcji edukacyjnej pt. „Ekolekcje- odzyskujemy naturę”.
 8. Spotkanie z pracownikami Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego- rozmowa o konieczności sadzenia drzew i roślin. Poznanie nowych nieznanych gatunków drzew ich nasion i sposobu sadzenia. Wspólne posadzenie drzewka w ogrodzie nadanie mu imienia całoroczna pielęgnacja i obserwacja drzewka.
 9. „Zdrowe środowisko”- zorganizowanie zielonego dnia w przedszkolu, aktywne uczestniczenie dzieci w promowaniu pozytywnych wzorców zachowań ekologicznych.
 10. „Nasz ogród przedszkolny”- wspólne sadzenie roślin i krzewów ozdobnych.

LITERATURA:

 

1.     G. Kutyłowska „Ekologia w przedszkolu”

2.     T. Żyterska „ Poznanie środowika przyrodniczego”

3.     Wydawnictwo MAC „ moje 6 lat” - przewodnik metodyczny.

4.     M. Kownacka „Razem ze słonkiem”

5.     Wydawnictwo MUZA S.A. „Rozpoznawanie ptaków”

6.     U. Kruger „Mali ogrodnicy”

7.     B. Koloska, I. Markert „Nie ma czasu dla księżniczki” –przedstawienia.

8.     Wydawnictwo EGMONT seria, „Co to jest? Woda, Powietrze, Ziemia.

9.     S. Elbanowska „ jak zadziwić przedszkolaka, tym, co świeci, pływa, lata „

10.  K. Nowak – Grobelska, B. Pilecka „Jestem częścią świata” - program wychowania przedszkolnego.

11.  Wydawnictwo Paweł Sokołowski „Księga przyrody Drzewa”, „Księga Przyrody Kwiaty”

12.  ABC... – Program wychowania przedszkolnego XXI wieku

13.  T. Fiutowska Teatr „Smyk” dla Smyka – scenariusze przedstawień dla dzieci.

14.  H. Łochocka „O wróbelku Elemelku”

15.  D. Skwark „ Leśne zwierzaki”

16.  J. Knaflewskka, M. Siemionowicz „Przyroda Polska”

17.  ,”ABC Przyrody w pytaniach i odpowiedziach” Wydawnictwo Przegląd Readers Di gest.

18.  G. Fisher, B. Bampton „ Nasza przyroda – słownik ilustrowany“

19.  Forum Nauczycieli – Wychowanie przedszkolne 4 / 2004

20.  G. Kobe „scenariusze zajęć”

21.  B. Taylor „Zabawa i nauka – Uprawa roślin”