Przedszkole Publiczne w Skrzyszowie

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

godz. 6.00 – 8.00  Schodzenie się dzieci.

Zabawy swobodne wg inwencji dzieci. Praca indywidualna lub zespołowa o charakterze obserwacyjnym, wspomagającym i wychowawczym; praca z dzieckiem zdolnym, gry dydaktyczne, czynności porządkowe, zabawy i ćwiczenia logopedyczne, kinezjologiczne, zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne. Udział dzieci w przygotowaniu do zajęć.

godz. 8.00–8.30  Ćwiczenia poranne lub zabawa ruchowa, czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.

godz. 8.30  - 8.45   Śniadanie.

godz. 8.45 – 9.15  Zabawy swobodne podejmowane z inicjatywy dzieci.

godz. 9.15- 9.30 Zajęcia dydaktyczne w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego - Dzieci młodsze

godz.9.15–10.15 Zajęcia dydaktyczne w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego – dzieci 5-6 letnie

godz. 9.30 – 11.15 – dzieci młodsze; godz.10.15-11.15 – dzieci 5-6 letnie - Pobyt na świeżym powietrzu.  Gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe,  zabawy                 i gry terenowe z elementami sportu, spacery, wycieczki. Obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe itp.

godz.11.30 –11.40 Przygotowanie do obiadu, czynności samoobsługowe, higieniczne.  

godz. 11.40 - 12.10    Obiad.

godz.12.10 -14.20  Relaksacja, zabawy swobodne podejmowane z inicjatywy dzieci, integracyjne, konstrukcyjne, plastyczno – techniczne, tematyczne z wykorzystaniem kącików zainteresowań, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery,  zajęcia dodatkowe.

Dzieci młodsze – odpoczynek poobiedni.

godz.14.20–14.30 Czynności porządkowe, samoobsługowe, organizacyjne.

 

godz.  14.30   Podwieczorek.

godz.14.45–16.00 Kontynuowanie działalności edukacyjnej, zabawy i gry dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, ćwiczenia gramatyczne, słownikowe, dowolna twórczość plastyczna, praca o charakterze obserwacyjnym, wspomagającym i wychowawczym, gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

godz. 16.00    Rozchodzenie się dzieci.