Przedszkole Publiczne w Skrzyszowie

                                                                                                                      Załącznik nr 1 do uchwały nr 12/2017 Rady Pedagogicznej

                                          Przedszkola Publicznego w Skrzyszowie

                                                                                             z dnia  23.11. 2017 r.

 

 

STATUT

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO

W SKRZYSZOWIE

 

 

I. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:

 

-       ustawie: należy przez to rozumieć ustawę Prawo oświatowe;

 

-       przedszkolu: należy przez to rozumieć Przedszkole Publiczne w Skrzyszowie;

 

-       organie prowadzącym: należy przez to rozumieć Gminę Skrzyszów;

 

-       organie sprawującym nadzór pedagogiczny: należy przez to rozumieć Kuratorium Oświaty       w Krakowie.

 

 

  

 

ROZDZIAŁ  1

 

Nazwa i rodzaj przedszkola

 

§ 1.

 

1.     Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole Publiczne w Skrzyszowie.

 

2.     Przedszkolu może być nadane imię: Imię nadaje organ prowadzący na wniosek rady pedagogicznej.

 

3.     Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Skrzyszów. Siedzibą Gminy Skrzyszów jest budynek posiadający następujący adres :  33-156 Skrzyszów 642.

 

4.     Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Małopolski Kurator  Oświaty  w Krakowie Delegatura w Tarnowie.

 

5.     Przedszkole używa pieczęci w brzmieniu:

                                                Przedszkole Publiczne w Skrzyszowie

                                                      33-156 Skrzyszów

                                                      Tel. ( 0-14) 674 – 55 – 99

                                                      REGON 851765465 NIP 993-01-80-343

 

 

§ 2

 

  Przedszkole działa  na podstawie:

 

1.     Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.  poz. 59 z późn. zm.)                                       i rozporządzeń do tej Ustawy.

2.     Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe                                     (Dz. U. z 2017 r. poz.60 z późn. zm.)

3.     Aktu założycielskiego.

4.     Niniejszego statutu .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ  2

 

Cele i zadania przedszkola

 

§ 3.

 

 

1.      Celem przedszkola jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania - uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

2.      Przedszkole realizuje zadania wynikające z powyższych celów:

1)     Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym                                      i poznawczym obszarze jego rozwoju.

2)    Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę                                         i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

3)    Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej                                                  i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.

4)    Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.

5)    Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

6)    Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.

7)    Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

8)    Przygotowywanie dzieci do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści dostosowane do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.

9)    Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do różnych sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

10) Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczne, samodzielne poznawanie otaczającej dziecko przyrody, stymulujące rozwój wrażliwości i umożliwiające poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

11) Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.

12) Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

13) Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa                                          w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

14) Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;

15) Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.

16) Organizowanie zajęć - zgodnie z potrzebami - umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej;

17) Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur;

3.      Przedszkole umożliwia wychowankom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez:

1)    zapobieganie wszelkim formom dyskryminacji,

2)    kształtowanie postawy  obywatelskiej,

3)    poszanowanie tradycji i kultury narodowej, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji,

4)    realizację treści związanych z kulturą, historią, geografią własnego regionu i kraju;

4.      Przedszkole upowszechnia wśród wychowanków wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwe postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych.

5.      Przedszkole rozwija u wychowanków dbałość o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

 

 

Sposób realizacji celów i zadań

 

§ 3

 

1. Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez:

1)    prowadzenie pracy opiekuńczo – wychowawczej i dydaktycznej w oparciu o pełną znajomość dziecka i jego środowiska rodzinnego, w ramach określonych obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, zgodnie ze współczesną wiedzą pedagogiczną,

2)    tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań,

3)    powierzenie sprawowania opieki nad dziećmi nauczycielkom, które odpowiadają za ich bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych w przedszkolu i poza nim.

4)    zapewnienie warunków do nauki, wyposażenie w środki dydaktyczne i sprzęt specjalistyczny odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe                                           i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci,

5)    realizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

6)    prowadzenie zajęć specjalistycznych oraz innych odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci,

7)    przygotowanie dzieci do samodzielności na kolejnych etapach edukacji.

2.     Nauczyciele organizują zajęcia wspierające rozwój dziecka,  wykorzystując do tego każdą sytuację podczas pobytu dziecka w przedszkolu, zarówno podczas zajęć kierowanych jak                     i niekierowanych, uroczystości, wycieczek, samodzielnej zabawy i czasu przeznaczonego na czynności samoobsługowe, spożywanie posiłku i odpoczynek.

3.     Nauczyciele przy organizacji zajęć kierowanych biorą pod uwagę możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy.

4.     Pobyt dzieci w przedszkolu jest czasem wypełnionym zabawą, która tworzy pole doświadczeń rozwojowych budujących dojrzałość szkolną.

5.     Nauczyciele wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą się sytuację edukacyjną prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej. Wykorzystując zainteresowanie dzieci zabawami prowadzącymi do czynności złożonych przygotowują je do wykonywania tychże czynności zgodnie z ich możliwościami.

6.     Poprzez zabawę, która sprzyja rozwojowi aktywności poznawczej, dzieci w przedszkolu poznają alfabet liter drukowanych.

7.     W trakcie wychowania przedszkolnego dzieci mogą ale nie muszą się uczyć czynności złożonych z udziałem całej grupy, lecz przygotowują się do nauki czytania i pisania oraz uczestniczą w procesie alfabetyzacji.

8.     W przedszkolu kładzie się szczególny nacisk na rozwijanie napięcia mięśniowego, ćwiczeń planowania ruchu przy kreśleniu znaków o charakterze literopodobnym, ćwiczeń czytania liniatury, wodzenia po śladzie i zapisu wybranego znaku graficznego;

9.     Przedszkole szanuje  typowe dla  okresu przedszkolnego potrzeby rozwojowe dzieci, których spełnieniem jest dobrze zorganizowana zabawa, zarówno w budynku przedszkola, jak i na świeżym powietrzu.

10.  Pobyt w przedszkolu jest czasem wypełnionym zabawą, która tworzy pole doświadczeń rozwojowych budujących dojrzałość szkolną. Nauczyciele zwracają uwagę na konieczność tworzenia nawyków ruchowych u dzieci, które będą niezbędne, aby rozpocząć naukę                              w szkole, a także na rolę poznawania wielozmysłowego.

11.  Naturalna zabawa wiąże się z doskonaleniem motoryki i zaspokojeniem potrzeby ruchu, dlatego organizacja zajęć na świeżym powietrzu jest elementem codziennej pracy                         z dzieckiem w każdej grupie wiekowej.

Sytuacje wyjątkowe stanowią warunki pogodowe w tym szczególnie zanieczyszczenie powietrza, które mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie dziecka.

12.  W każdej grupie wiekowej prowadzone są zajęcia z rytmiki oraz gimnastyki, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom postawy, które mają szczególne znaczenie dla budowy dojrzałości szkolnej.

13.  Nauczyciele diagnozują, rozpoznają potrzeby i możliwości psychofizyczne, czynniki  środowiskowe, obserwują dzieci i twórczo organizują przestrzeń ich rozwoju, włączając do zabaw i doświadczeń przedszkolnych potencjał tkwiący w dzieciach oraz ich zaciekawienie elementami otoczenia; jak również zaspokajając z czasie zajęć i w ramach odrębnych form zindywidualizowane potrzeby dzieci.

14.  Przedszkole wspiera procesy adaptacyjne dziecka do nowych warunków zaistniałych w jego życiu, otoczeniu, udzielając mu pomocy w zrozumieniu szybko zmieniającego się otoczenia.

15.  Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu oparta jest na rytmie dnia, czyli powtarzających się systematycznie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju, zapewniając mu zdrowy rozwój.

16.  Nauczyciele systematycznie informują rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka, zachęcają do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz opracowują diagnozę dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole – rozumianą jako analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki                          w szkole wynikającą z prowadzonych przez nauczycieli obserwacji.

17.  Przedszkole przygotowuje dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym , które jest włączone w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i odbywa się przede wszystkim w formie zabawy.

18.  Przedszkole tworzy warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym                         w różnych sytuacjach życia codziennego, m.in. poprzez kierowanie do dzieci bardzo prostych poleceń w języku obcym w toku różnych zajęć i zabaw, wspólną lekturę książek dla dzieci w języku obcym, włączanie do zajęć rymowanek, prostych wierszyków, piosenek oraz materiałów audiowizualnych w języku obcym; nauczyciel prowadzący zajęcia z dziećmi wykorzystuje naturalne sytuacje wynikające ze swobodnej zabawy dzieci, aby powtórzyć lub zastosować w dalszej zabawie poznane przez dzieci słowa lub zwroty.

19.  W przedszkolu tworzy się stałe i czasowe kąciki zainteresowań, aranżując przestrzeń                                               w sposób, który pozwoli dzieciom na podejmowanie różnorodnych form działania oraz rozbudzi ich aktywność. Jako stałe utworzone są kąciki: czytelniczy, konstrukcyjny, artystyczny, przyrodniczy; jako czasowe kąciki związane z realizowaną tematyką, świętami okolicznościowymi lub konkretnymi zainteresowaniami dzieci.

20.  Przedszkole dysponuje elementami wyposażenia przestrzeni takimi jak zabawki i pomoce dydaktyczne wykorzystywane przez dzieci bez nieuzasadnionych ograniczeń czasowych, motywujące do podejmowania samodzielnego działania, odkrywania zjawisk oraz zachodzących procesów, utrwalania zdobytej wiedzy i umiejętności, inspirujące do prowadzenia własnych eksperymentów.

21.  Elementem przestrzeni w przedszkolu są odpowiednio wyposażone miejsca przeznaczone na odpoczynek dzieci - leżaki, poduszki.

22.  Poprzez estetyczną aranżację wnętrz przedszkola umożliwia celebrowanie posiłków (kulturalne, spokojne ich spożywanie połączone z nauką posługiwania się sztućcami), a także możliwość wybierania potraw przez dzieci (walory odżywcze i zdrowotne produktów) oraz ich komponowania.

23.  Przedszkole umożliwia dzieciom podejmowanie prac porządkowych np. po i przed posiłkami, po zakończonej zabawie, przed wyjściem na spacer.

24.   Współpraca przedszkola z rodzicami oraz innymi podmiotami w środowisku lokalnym ukierunkowana jest na wzrost efektów w zakresie osiągnięć dzieci zarówno w obszarze edukacyjnym, jak również wychowawczym.

25.  Przedszkole organizuje uroczystości, imprezy, zajęcia otwarte, zajęcia prowadzone                                     z udziałem rodziców, innych specjalistów, wolontariuszy w różnych miejscach na terenie                               i poza terenem przedszkola wspierając wielokierunkową aktywność dzieci i rozwój we wszystkich sferach wskazanych w podstawie programowej.

26.  Nauczyciele monitorują efektywność własnych działań, który służy analizie, wyciąganiu wniosków  i podnoszeniu jakości procesów edukacyjno-wychowawczych oraz opiekuńczych przebiegających w przedszkolu.

27.  W przedszkolu systematycznie wdrażane są innowacje o charakterze programowym, metodycznym lub organizacyjnym mające na celu doskonalenie jakości procesów nauczania i uczenia się dzieci.

 

§ 4

 

6.     Przedszkole wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole poprzez:

1)    organizowanie indywidualnych i grupowych spotkań rodziców z nauczycielami i dyrektorem przedszkola, konsultacji,

2)    prowadzenie dla rodziców zajęć otwartych, warsztatów,

3)    zapraszanie na imprezy i uroczystości przedszkolne z udziałem dzieci,

4)   zachęcanie do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego,

5)    umożliwienie rodzicom uczestnictwa w codziennym życiu przedszkola,

6)    organizację spotkań z psychologiem, pedagogiem i innymi specjalistami oraz prowadzenie dyskusji na tematy wychowawcze,

7)    wypożyczanie czasopism oraz odpowiedniej literatury pedagogicznej,

8)   udzielanie rodzicom informacji o postępach w rozwoju ich dziecka przekazywanie wyników obserwacji pedagogicznej i  diagnozy dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole.

 

 

 

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna

 

§ 5.

1.     Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom, dzieciom i nauczycielom polegającej na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej dzieciom.

2.     Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana  dzieciom w przedszkolu, polega na rozpoznawaniu  i zaspokajaniu ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na ich funkcjonowanie w przedszkolu, w celu wspierania potencjału rozwojowego dzieci i stwarzania warunków do ich aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym.

3.     Potrzeba objęcia dzieci pomocą psychologiczno-pedagogiczną wynika w szczególności:

1)    z niepełnosprawności;

2)    z niedostosowania społecznego;

3)    z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4)    z zaburzeń zachowania lub emocji;

5)    ze szczególnych uzdolnień;

6)    ze specyficznych trudności w uczeniu się;

7)    z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

8)    z choroby przewlekłej;

9)    z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

10) z niepowodzeń edukacyjnych;

11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

4.      Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, jest dobrowolne                            i  nieodpłatne.

5.     Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.

6.      Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele, oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,                            w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, i terapeuci pedagogiczni.

7.      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

1)    rodzicami dzieci;

2)    poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,

3)    placówkami doskonalenia nauczycieli;

4)    innymi przedszkolami, szkołami,

5)    organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

8.      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:

1)    dziecka;

2)    rodziców dziecka;

3)    dyrektora przedszkola,

4)    nauczyciela lub specjalisty, prowadzących zajęcia z dzieckiem;

5)    pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;

6)    poradni;

7)    asystenta edukacji romskiej;

8)    pomocy nauczyciela;

9)    asystenta nauczyciela, lub osoby zatrudnionej do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania.

10) pracownika socjalnego;

11) asystenta rodziny;

12) kuratora sądowego;

13) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

9.     Wprzedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

1)    zajęć rozwijających uzdolnienia;

2)    zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

3)    indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;

4)    porad i konsultacji.

10.   Godzina zajęć, o których mowa w ust. 9 pkt 1-3 trwa 45 minut.

                                                  

 

Opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi

 

§ 6.

 

1.    Przedszkole obejmuje kształceniem specjalnym dzieci  niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

2.     Przedszkole obejmuje indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym  dzieci których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola.

3.     W przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mające na celu stymulowanie psychofizycznego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzone bezpośrednio z dzieckiem oraz jego rodziną w porozumieniu z organem prowadzącym.

 

 

§ 7

 

1.     Dzieciom objętym kształceniem specjalnym dostosowuje się program wychowania przedszkolnego   do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.

2.     Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla dziecka indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

3.     W zależności od rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia niepełnosprawności intelektualnej, dzieciom  o których mowa w ust. 1, organizuje się kształcenie i wychowanie, które stosownie do potrzeb umożliwia naukę w dostępnym dla nich zakresie, usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidację i resocjalizację oraz zapewnia specjalistyczną pomoc                             i opiekę.

ROZDZIAŁ  3

                                        

Organy przedszkola

 

§ 8.

 

1. Organami przedszkola są:

1)    dyrektor przedszkola,

2)    rada pedagogiczna,

3)    rada rodziców.

 

 

Dyrektor przedszkola

 

§ 9.

 

1.     Dyrektor przedszkola powoływany jest i  wykonuje   swoje  obowiązki  zgodnie z ustawą.

2.     Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje radą pedagogiczną, radą rodziców, organem sprawującym nadzór pedagogiczny, organem prowadzącym  i  rodzicami.

3.     Dyrektor w szczególności:

1)    kieruje działalnością przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz;

2)    sprawuje nadzór pedagogiczny, w tym:

a)     kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa oraz zapisów statutowych, 

b)    przeprowadza ewaluację wewnętrzną, wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy przedszkola,

c)     wspomaga nauczycieli w doskonaleniu procesów edukacyjnych, wychowawczych,

      opiekuńczych oraz wszelkich innych działaniach w tym również związanych

      z awansem zawodowym,

d)    monitoruje w wyznaczonym przez siebie zakresie obszary działalności przedszkola,

e)     tworzy plan obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli,

f)     dokonuje oceny pracy nauczycieli,

g)    analizuje dokumentację przedszkola dotyczącą opieki, wychowania i  nauczania,

h)    inspiruje, koordynuje i organizuje współpracę między nauczycielami,

i)      przedstawia Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców wnioski z prowadzonego       nadzoru pedagogicznego minimum dwa razy w roku,

j)      wdraża wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,

3)    wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez:

a)     organizowanie szkoleń i narad,

b)    motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego,

c)     obserwację prowadzonych przez nauczycieli zajęcia dydaktycznych, wychowawczych                        i opiekuńczych oraz innych zajęć i czynności wynikających z działalności statutowej przedszkola.

4)    sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

5)    co najmniej raz w roku, dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do przedszkola, w tym bezpiecznych                          i higienicznych warunków nauki, oraz określa kierunki ich poprawy;

6)    realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

7)    dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola, zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,                         a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola,

8)    wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom                          w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;

9)    wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;

10) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;

11) stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej przedszkola;

12) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka,

13) może  zezwolić na wniosek rodziców, w drodze  decyzji, na  spełnianie przez dziecko obowiązku  rocznego przygotowania przedszkolnego, poza przedszkolem;

14) organizuje w przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczną,

15) dopuszcza   do   użytku w  przedszkolu,  po  zasięgnięciu  opinii  rady  pedagogicznej,

            zaproponowany  przez  nauczyciela  program wychowania  przedszkolnego,

16) jest   odpowiedzialny    za    uwzględnienie    w   zestawie   programów   wychowania

            przedszkolnego całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

4.     Dyrektor przedszkola opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.

5.      Plan nadzoru, o którym mowa w ust. 4  zawiera w szczególności:

1)    cele, przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz jej harmonogram,

2)    tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej  i opiekuńczej  oraz   innej działalności statutowej przedszkola,

3)    monitorowanie,

4)    tematykę szkoleń i narad dla nauczycieli.

6.      Do dnia 31 sierpnia każdego roku dyrektor przedszkola przedstawia radzie pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

7.      Dyrektor  jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli                   i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje                                       w sprawach:

1)    zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników,

2)   występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola,

3)   przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom  i innym pracownikom przedszkola,

4)   występuje z urzędu w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone,

5)   zapoznaje pracowników z zakresem obowiązków;

6)    organizuje pracę w sposób zapewniający efektywne wykorzystanie czasu pracy;

7)    zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy, organizuje szkolenie BHP pracowników;

8)    ułatwia pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych;

9)    zaspakaja socjalne potrzeby pracowników w miarę posiadanych środków;

8.     Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i rodzicami, organem prowadzącym, sprawującym nadzór pedagogiczny.

 

Rada pedagogiczna

 

§ 10.

 

1.   W przedszkolu działa rada pedagogiczna.

2.     W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor przedszkola i wszyscy nauczyciele zatrudnieni przedszkolu.

3.     W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.

4.     Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

5.     Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,                                w każdym półroczu po zakończeniu rocznych zajęć opiekuńczo- wychowawczo –dydaktycznych oraz w miarę bieżących potrzeb.

6.     Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,                  z inicjatywy dyrektora przedszkola,organu prowadzącego przedszkole, albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

7.     Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

8.      Dyrektor przedszkola przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje  o działalności przedszkola.

9.     Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1)    zatwierdzanie planów pracy przedszkola;

2)    podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu po zaopiniowaniu ich projektów przez radę pedagogiczną oraz radę rodziców;

3)    ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;

4)    podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków;

5)    ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola.

6)    ustalenie regulaminu swojej działalności;

7)     przygotowanie projektu statutu przedszkola albo jego zmian i przedstawienie do uchwalenia radzie pedagogicznej;

10. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)    organizację  pracy  przedszkola,  w  tym  tygodniowy  rozkład  zajęć  edukacyjnych;

2)    projekt planu finansowego przedszkola;

3)    wnioski  dyrektora  o przyznanie  nauczycielom  odznaczeń,  nagród  i  innych  wyróżnień;

4)    propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac                          i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

5)    powierzenie stanowiska dyrektora przedszkola, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił;

6)    powierzenie stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego                                     w przedszkolu;

7)    ustalenie oceny pracy dyrektora przedszkola.

11.  Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 9 pkt 1 -7 , niezgodnych z przepisami prawa.

12.  O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

13.  Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego przedszkole. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

14.  Rada pedagogiczna deleguje dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola.

15.  Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w przedszkolu.

16.  W przypadku określonym w ust. 15, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

17.  Rada pedagogiczna dokonuje wyboru przedstawiciela rady pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy.

18.  Rada pedagogiczna uzgadnia czas pracy przedszkola ustalony przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.

19.  Rada pedagogiczna wnioskuje o nadanie imienia przedszkolu.

20.  Rada pedagogiczna wnioskuje do dyrektora o ustalenie ramowego rozkładu dnia                                       w przedszkolu.

21.  Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

22.  Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

23.   Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

 

Rada rodziców

 

§ 11.

 

1.    W   przedszkolu   działa     rada    rodziców,   która    reprezentuje    ogół   rodziców  dzieci uczęszczających  do  przedszkola.

2.    W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych                        w   tajnych   wyborach  przez   zebranie   rodziców  dzieci  danego  oddziału.  

3.    W wyborach, o których mowa w ust.2 jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic.

4.    Wybory  przeprowadza się  na pierwszym zebraniu w  danym roku szkolnym.

5.     Do kompetencji stanowiących rady rodziców należy:

1)   uchwalanie regulaminu swojej działalności, który określa w szczególności wewnętrzną   strukturę   i   tryb    pracy    rady   oraz      szczegółowy    tryb  przeprowadzania     wyborów    do    rady    rodziców  i   rad oddziałowych.

6.    Do kompetencji opiniodawczych rady rodziców należy:

1)   opiniowanie wniosku  o  wprowadzenie  eksperymentu  pedagogicznego  w  przedszkolu;

2)   opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania w przedszkolu;

3)   opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola;                      

4)   opiniowanie podjęcia działalności w przedszkolu stowarzyszeń lub innych organizacji;

5)   opiniowanie pracy nauczyciela stażysty, i nauczyciela kontraktowego do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu;

6)   opiniowanie pracy nauczyciela mianowanego do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu;

7)   wnioskowanie o nadanie imienia dla przedszkola.

7.    Uprawnienia rady rodziców:

1)   delegowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola;

2)    występuje do dyrektora przedszkola i innych organów przedszkola, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola;

3)    uzgodnienie czasu pracy przedszkola ustalonego przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola;

4)   wnioskowanie o powołanie rady przedszkola;

5)   wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela;

6)   wybór przedstawiciela rady rodziców, gdy nie powołano rady szkoły do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy.

 

 

Warunki współdziałania i rozwiązywania sporów między organami

 

§ 12.

 

1.     Poszczególne  organy  przedszkola  współdziałają   ze   sobą   gwarantując  każdemu  z   nich:

1)    możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich  kompetencji

   określonych   ustawą   i  szczegółowo   w  statucie,

2)    bieżącą wymianę informacji pomiędzy sobą o podejmowanych i  planowanych działaniach  lub  decyzjach.

2.     Zaistniałe   spory   pomiędzy   poszczególnymi   organami   rozwiązywane   są  w  drodze porozumienia lub mediacji.

3.     W przedszkolu obowiązuje następujący tryb rozstrzygania sporów między organami przedszkola:

1)    obowiązkiem  organów  jest  dążenie  do  rozstrzygania  sporów  na  terenie   przedszkola.

2)    prośbę o rozstrzygnięcie sporu wnosi do dyrektora zainteresowany organ na piśmie, po przedstawieniu prawomocnej uchwały swojego gremium;

3)   w ciągu 14 dni dyrektor wyznacza termin posiedzenia mediacyjnego przedstawicieli organów, między którymi wystąpiły kwestie sporne;

4)   zebranie mediacyjne poprzedza rozmowa prowadzona przez dyrektora ze stronami, wyjaśniająca przedmiot sporu oraz cele i oczekiwania stron konfliktu;

5)   dyrektor jako mediator prowadzi zebranie zmierzające do osiągnięcia kompromisu                            w przedmiotowej sprawie.

6)   zebranie mediacyjne jest protokołowane.

7)   dyrektor ma prawo powołania różnych zespołów konsultacyjnych, których celem jest pomoc w osiągnięciu porozumienia między stronami konfliktu.

8)   w razie braku kompromisu dyrektor rozstrzyga spór jednoosobowo, kierując się zasadą obiektywizmu, dobrem przedszkola.

9)   decyzja dyrektora w sprawie rozstrzygnięcia przedmiotu sporu jest ostateczna.

4.    W  przypadku, kiedy  nie   istnieje  możliwość   rozwiązania  zaistniałego  sporu  w   drodze    porozumienia, lub mediacji  organy  przedszkola   mają    prawo   zwrócić                                                                    się  o   rozstrzygnięcie   do organu  prowadzącego   lub   sprawującego   nadzór  pedagogiczny zgodnie  z  następującą zasadą:

1)    spór:  rada pedagogiczna –  dyrektor  do  organu  prowadzącego  i organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

2)    spór:  rada  rodziców – dyrektor  do  organu   prowadzącego  lub  organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

3)    spór: rada rodziców – rada pedagogiczna do dyrektora,

4)    spór:  dyrektor –  rada  rodziców  –  rada  pedagogiczna do  organu  prowadzącego  lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

5.     Organ rozstrzygający jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie                                  wyjaśniające  i    powiadomić   o    jego   wyniku    zainteresowane   strony   w   ciągu                          30 dni  od  zawiadomienia.

6.     Decyzja organu odwoławczego jest ostateczna.

 

 

 

ROZDZIAŁ  4

 

 

 

Organizacja przedszkola

§ 13.

 

1.     Przedszkole funkcjonuje przez  rok szkolny z  wyjątkiem przerwy wakacyjnej.

2.     Przerwa wakacyjna ustalona  jest  przez organ prowadzący na wniosek dyrektora                                            w uzgodnieniu z radą rodziców, trwa w okresie od 1 lipca  do 31  sierpnia.

3.     W zależności od potrzeb rodziców w okresie przerw w pracy przedszkola może być organizowany dyżur dla dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy.

4.     Przedszkole pracuje  w  godzinach  od 600 do 1700,  w dni robocze od  poniedziałku do  piątku.

5.     Czas pobytu dzieci  realizujących podstawę programową wychowania przedszkolnego  wynosi   5  godzin  dziennie.

6.     W zależności od potrzeb rodziców termin przerwy w pracy przedszkola oraz dzienny czas pracy mogą ulec zmianie.

7.     Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci                       w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

8.     Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25 z zastrzeżeniem ust. 9.

9.     W zależności od potrzeb środowiska, za zgodą organu prowadzącego przedszkole może tworzyć oddziały integracyjne. Liczba dzieci w oddziale integracyjnym powinna wynosić od 15 do 20, w tym 3 - 5 dzieci niepełnosprawnych.

 

 

§ 14

 

1.     Praca opiekuńczo -wychowawczo - dydaktyczna  prowadzona w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, na podstawie programu wychowania przedszkolnego wybranego przez nauczyciela(nauczycieli) pracującego w danej grupie, albo programu samodzielnie opracowanego przez nauczycieli przedszkola.

2.     Program wychowania przedszkolnego może obejmować treści wykraczające poza zakres treści ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

3.     Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

4.     Realizacja podstawy programowej odbywa się w godzinach:  800 –  1300 .

 

 

 

Nauka religii

§ 15

 

1.     Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii, zgodnie                                                 z obowiązującymi  przepisami  przy  zachowaniu pełnej tolerancji.

2.     Zajęcia religii uwzględnia się w ramowym rozkładzie dnia.

3.     Przedszkole organizuje naukę religii dla grupy nie mniejszej niż siedmiu wychowanków  grupy przedszkolnej.

4.     Dla mniejszej liczby wychowanków w grupie religia organizowana jest grupie międzyoddziałowej.

5.     W przypadku gdy na naukę religii danego wyznania lub wyznań wspólnie nauczających zgłosi się mniej niż siedmiu wychowanków, organ prowadzący przedszkole,                                                  w porozumieniu z właściwym kościołem lub związkiem wyznaniowym, organizuje naukę religii w poza przedszkolnym punkcie katechetycznym.

6.     Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych i przedstawionych Ministrowi Edukacji Narodowej do wiadomości.

7.    W przedszkolu nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych tygodniowo.

8.     Naukę religii prowadzi nauczyciel posiadający kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

 

 

Zajęcia dodatkowe

 

§ 16

 

1.     W przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.

2.     Zajęcia dodatkowe są realizowane z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci, dostępne są dla każdego dziecka uczęszczającego do przedszkola.

3.     Za organizację zajęć dodatkowych odpowiada dyrektor przedszkola.

4.     Osoby zatrudnione do prowadzenia zajęć dodatkowych winny posiadać
odpowiednie kwalifikacje.

5.     Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo w szczególności zajęć rytmicznych, nauki języka obcego, nauki religii  jest dostosowany do możliwości rozwojowych  dzieci i  wynosi:

1)    z dziećmi w wieku 3 - 4 lat - około 15 min.,

2)    z dziećmi w wieku 5 - 6 lat - około 30 min.

6.     Sposób dokumentowania  zajęć prowadzonych  w  przedszkolu określają  odrębne  przepisy.

 

 

 

 

 

Organizacja oddziałów

 

§ 17

 

1.   Przedszkole jest  siedmiooddziałowe.

2.   W  zależności  od  potrzeb  liczba  poszczególnych  oddziałów oraz  wiek  dzieci  w  oddziałach

     mogą ulec zmianie.

3.   Oddziały dla dzieci 5-6 letnich oraz oddział dla dzieci 3-4 letnich zlokalizowane są                                    w innych miejscach niż siedziba przedszkola.

4.   Funkcjonujące  w  przedszkolu  oddziały  są  przeznaczone   dla   dzieci  zbliżonych   wiekowo. 

5.   W oddziałach dzieci 3 letnich  i 3-4 letnich zatrudniona jest dodatkowo pomoc nauczyciela.

6.   Dyrektor powierza każdy oddział opiece jednego lub dwóch nauczycieli w zależności  od czasu pracy oddziału i realizowanych w nim zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców dzieci danego oddziału.

7.   W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej                        i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą oddział do czasu zakończenia korzystania                                          z wychowania przedszkolnego przez dzieci tego oddziału. 

8.   Jeżeli dyrektor jest zmuszony zmienić nauczyciela w oddziale z przyczyn organizacyjnych lub losowych zasięga opinii rodziców w tej sprawie.

9.     Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

1)   sale zajęć dla poszczególnych oddziałów,

2)   kuchnię,

3)   szatnię dla dzieci,

4)   łazienki dla dzieci i personelu,

5)   pomieszczenie administracyjne,

6)   pomieszczenia gospodarcze,

7)   ogród przedszkolny,

8)   trzy sale zajęć, łazienkę, szatnię dla dzieci 4-5-6 letnich w budynku Szkoły Podstawowej w Skrzyszowie

9)    salę wraz z zapleczem w   budynku Szkoły  Podstawowej w Ładnej i  ogród   przedszkolny.

10.  Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio  dobranymi   urządzeniami   dostosowanymi   do   ich  wieku.

 

 

Indywidualne roczne przygotowanie pedagogiczne

 

§ 18

 

 

1.     Przedszkole organizuje indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkole dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola.

2.     Przedszkole organizuje indywidualne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne na czas określony wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

3.     Indywidualne przygotowanie przedszkolne organizuje się w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych w orzeczeniu.

4.     Dyrektor ustala, w uzgodnieniu z organem prowadzącym przedszkole, zakres i czas prowadzenia zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego.

5.     Dyrektor zasięga opinii rodziców dziecka w zakresie czasu prowadzenia zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego.

6.     Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem przez jednego nauczyciela lub dwóch nauczycieli przedszkola, którym dyrektor powierzy prowadzenie tych zajęć. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego nauczycielowi zatrudnionemu w innym przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego lub szkole.

7.     Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone przez nauczyciela lub nauczycieli w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z dzieckiem.

8.     Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego prowadzi się w miejscu pobytu dziecka.

9.     W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka.

10.  Dyrektor, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego, po zasięgnięciu opinii rodziców dziecka, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, stosownie do możliwości psychofizycznych dziecka oraz warunków                                        w miejscu, w którym są organizowane zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego.

11.  Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizowanych z dzieckiem wynosi od 4 do 6 godzin. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizuje się w ciągu co najmniej 2 dni.

12.  Za zgodą organu prowadzącego dyrektor może ustalić tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego wyższy niż maksymalny określony w ust.11.

13.  W przypadku uzasadnionym stanem zdrowia dziecka dyrektor może ustalić, na wniosek rodziców dziecka, tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego niższy niż minimalny wymiar określony w ust. 11.

14.  W celu zapewnienia pełnego osobowego rozwoju dziecka lub ucznia, integracji ze środowiskiem przedszkolnym oraz ułatwienia powrotu dziecka do przedszkola, nauczyciele prowadzący zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego obserwują funkcjonowanie dziecka w zakresie możliwości uczestniczenia dziecka w życiu przedszkolnym.

15.  Dyrektor, uwzględniając aktualny stan zdrowia dziecka oraz wnioski nauczycieli                             z obserwacji, w uzgodnieniu z rodzicami dziecka, podejmuje działania umożliwiające kontakt dziecka objętego indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym z dziećmi                                   w oddziale przedszkolnym.

16.  Dyrektor w szczególności umożliwia dziecku objętemu indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach przedszkolnych oraz wybranych zajęciach wychowania przedszkolnego.

17.  Dzieci objęte indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym uczestniczą w zajęciach rewalidacyjnych lub w formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej poza tygodniowym wymiarem godzin zajęć o którym mowa w ust.11.

18.  Na wniosek rodziców dziecka i na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia dziecka uległ czasowej poprawie i umożliwia mu uczęszczanie do przedszkola dyrektor zawiesza organizację indywidualnego przygotowania przedszkolnego na okres wskazany w zaświadczeniu lekarskim  oraz powiadamia o tym poradnię, w której działa zespół, który wydał orzeczenie, i organ prowadzący przedszkole.

 

 

Informacja o arkuszu organizacji przedszkola

 

§ 19

 

1.     Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowywany przez dyrektora przedszkola po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych.

2.     Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

3.     W arkuszu organizacji określa się w szczególności:

1)    liczbę oddziałów;

2)    liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach;

3)    tygodniowy wymiar zajęć religii,

4)    czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów,

5)    liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,

6)    liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;

7)    liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych;

8)    ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia i wychowania, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli.

 

 

 

Ramowy rozkład dnia

 

§ 20

 

1.     Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia                    i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.

2.     Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia,                                          z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

3.     W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania  i kształcenia, ramowy rozkład dnia określa zagospodarowanie czasu przebywania   w dzieci  przedszkolu:

1)    czas zajęć kierowanych i niekierowanych;

2)    czas przeznaczony na swobodną zabawę;

3)    czas przeznaczony na odpoczynek i charakter tego odpoczynku;

4)    spożywanie posiłków;

5)    wyjście na świeże powietrze, spacery i wycieczki.

 

 

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu                                                                    oraz zajęć poza przedszkolem.

 

§ 21.

 

1.     Przedszkole sprawuje opiekę w czasie pobytu dziecka w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem, zapewniając bezpieczeństwo:

1)    każda grupa powierzona jest opiece jednej lub dwóch nauczycielek,

2)    podczas zajęć i zabaw wymagających szczególnej ostrożności nauczyciel zobowiązany jest poprosić o pomoc woźną lub innego pracownika przedszkola,

3)    za prawidłowy i bezpieczny dobór pomocy, zabawek i sprzętu znajdującego się w sali zabaw odpowiada nauczyciel, któremu powierzono oddział,

4)    wychodzenie poza teren przedszkola odbywa się pod opieką nauczycielki i woźnej,

5)    każdorazowe wyjście dzieci poza teren przedszkola nauczyciel obowiązany jest odnotować w zeszycie wycieczek, wpisując datę i  miejsce wyjścia, liczbę dzieci, nazwiska opiekunów,

6)    w grupie najmłodszej jest zatrudniona osoba jako pomoc nauczycieli, pomagająca w sprawowaniu opieki.

2.     Nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne powierzonych mu dzieci.

3.     Nauczyciel, który opuszcza oddział w momencie przyjścia drugiego nauczyciela, informuje go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.

4.     Nauczyciel może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę innego pracownika pedagogicznego przedszkola.

5.     W przypadku zauważenia przez nauczyciela symptomów choroby u dziecka jest  on  zobowiązany  jak  najszybciej  skontaktować  się  z  rodzicami   lub prawnymi opiekunami,                  a  w przypadku  braku  kontaktu  skonsultować  się z  lekarzem.

6.     Nauczyciel, lub inny pracownik przedszkola, który zauważył lub dowiedział się o wypadku jakiemu uległo dziecko, zobowiązany jest udzielić niezwłocznie pierwszej pomocy poszkodowanemu i natychmiast wezwać pomoc lekarską. Następnie niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola, rodziców lub prawnych opiekunów dziecka oraz zabezpieczyć miejsce wypadku.

7.     W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie    poza    udzielaniem   pierwszej    pomocy   w   nagłych    wypadkach.

8.     W przypadku podejrzenia o zatrucie pokarmowe lub chorobę zakaźną na terenie przedszkola, dyrektor zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić właściwego inspektora sanitarnego.

9.     W wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola, bez względu na zakres ich czynności służbowych, w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom.

10.  Na terenie przedszkola nie mogą przebywać bez wiedzy dyrektora lub innego pracownika osoby postronne.

11.  Nauczyciel  lub inny pracownik  przedszkola  powinien zwrócić się do osób postronnych   wchodzących  na teren placówki  o podanie  celu  pobytu, a w razie potrzeby zawiadomić dyrektora o osobach przebywających  na  terenie przedszkola.

12.  Każdy  pracownik przedszkola  zobowiązany jest  niezwłocznie  zawiadomić dyrektora przedszkola o wszelkich  dostrzeżonych  zdarzeniach stanowiących  zagrożenie dla zdrowia lub życia dzieci.

13.  Każdy pracownik  przedszkola  zobowiązany jest  niezwłocznie  zawiadomić dyrektora                    o   wszelkich   zdarzeniach   noszących   znamiona  przestępstwa.

 

 

Organizacja wycieczek

 

§ 22

 

1.     Organizacja    wycieczek    poza    miejscowość,   w   której   jest   siedziba przedszkola  odbywa  się  z  zachowaniem  szczególnego  bezpieczeństwa :

1)    wycieczki  organizowane  są   przede  wszystkim  na  terenie  najbliższej okolicy                        i regionu geograficzno-­turystycznego;

2)    wycieczkę  prowadzi i  odpowiada za  bezpieczeństwo  jej   uczestników wyznaczony  przez  dyrektora  spośród  zatrudnionych   nauczycieli   –  kierownik;

3)    każdorazowo  przy  organizacji  wycieczki  uzyskuje się  od    rodziców pisemną zgodę na wyjazd, uwzględniającą również brak przeciwwskazań zdrowotnych dotyczących udziału dziecka w wycieczce;

4)    opiekunami wycieczki powinni  być  nauczyciele, pracownicy obsługowi przedszkola, lub  w  uzgodnieniu z  dyrektorem, rodzice dzieci biorących udział w wycieczce;

5)    liczba  opiekunów  nie  może  być  mniejsza  niż jedna  osoba dorosła  na każde 10 dzieci biorących udział w wycieczce;

6)    każdorazowo   przy  organizacji  wycieczki   kierownik  wypełnia „ kartę wycieczki”, która  jest  zatwierdzana  przez dyrektora.

 

 

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

 

§ 23

 

1.     Dziecko   jest przyprowadzone  i odbierane   z   przedszkola przez rodziców (opiekunów)  lub   upoważnioną    przez   nich   osobę   zapewniającą   pełne  bezpieczeństwo.

2.     Dziecko może być przyprowadzane i odbierane z przedszkola wyłącznie przez osobę pełnoletnią.

3.     Rodzice  lub  prawni  opiekunowie  mogą upoważnić   inne  osoby   do   przyprowadzania   lub  odbierania   dziecka z przedszkola.

4.     Upoważnienie   rodzice  składają  na  przygotowanych przez przedszkole drukach                                           i przedkładają nauczycielowi w oddziale.

5.     Upoważnienie zawiera imiona i nazwiska rodziców lub prawnych opiekunów, adres zamieszkania, serię i numer dowodu tożsamości , imię i nazwisko osoby upoważnionej, oraz deklarację zgody na udostępnienie danych osobowych. Upoważnienie ważne jest na dany rok szkolny.

6.     Osoby  upoważnione  mogą  odebrać  dziecko  po  uprzednim okazaniu  dowodu tożsamości.

7.     Rodzice  zobowiązani    są   zgłaszać    nauczycielowi    w    oddziale   fakt wygaśnięcia upoważnienia dla danej osoby. 

8.     Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest osobiście oddać je pod opiekę nauczyciela, bądź pracownika dyżurującego w szatni.

9.     Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu.

10.  Nauczyciel przedszkola ma prawo odmówić wydania dziecka osobie będącej w stanie nietrzeźwym. Nauczyciel powiadamia w tej sprawie odpowiednie służby tj. policję oraz ośrodek pomocy społecznej.

11.  O każdej odmowie wydania dziecka rodzicowi nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora lub osobę przez niego wskazaną.

 

 

§ 24

Formy współdziałania z rodzicami

 

1.     Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego  rozwoju.

2.     Współpraca   przedszkola   z   rodzicami   oparta   jest   na   wzajemnych   uzgodnieniach                       i obejmuje następujące formy:

1)   konsultacje indywidualne z inicjatywy nauczyciela lub rodziców z dyrektorem, nauczycielami, specjalistami;

2)   zebrania grupowe i dni otwarte;

3)   zajęcia otwarte;

4)   zajęcia dla rodziców i dzieci w ramach programów własnych, realizowanych przez poszczególnych nauczycieli;

5)   imprezy środowiskowe;

6)   uroczystości przedszkolne;

7)   kierowanie dziecka do specjalistów (logopedy, psychologa itp.);

8)   inne wzajemnie ustalone.

3.     Częstotliwość wzajemnych kontaktów rodziców i nauczycieli poświęconych wymianie informacji i dyskusji na tematy wychowawcze zależy od nauczyciela prowadzącego oddział i od rodziców.

4.     Zajęcia otwarte odbywają się co najmniej dwa razy w roku szkolnym.

5.     Celem współpracy przedszkola z rodzicami (prawnymi opiekunami) jest:

1)   pomoc   w   rozpoznawaniu   potrzeb i możliwości   rozwojowych   dziecka, a także czynników środowiskowych mających wpływ na funkcjonowanie dziecka  i   objęcia   go natychmiast pomocą psychologiczno-pedagogiczną;

2)   systematyczne informowanie o dziecku, jego zachowaniu i rozwoju;

3)   uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu działań;

4)   wzajemna pomoc w realizacji programów,  planów i systemów opracowanych przez nauczycieli.

 

 

Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i korzystanie z wyżywienia

 

§ 25

 

1.     Zasady korzystania z wyżywienia i wnoszenia opłat:

1)    dzieci uczęszczające do przedszkola mają możliwość korzystania z jednego, dwóch lub

     trzech posiłków,

2)    wysokość opłat za korzystanie z wyżywienia ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym:

a)     za śniadanie pobiera się opłatę w wysokości 1,50 zł ustalonej stawki dziennej,

b)    za obiad pobiera się opłatę w wysokości 3,50 zł ustalonej stawki dziennej,

c)     za podwieczorek pobiera się opłatę w wysokości 1,00 zł  ustalonej stawki dziennej,

3)     opłaty za wyżywienie wnosi się miesięcznie z góry do dnia 15 każdego miesiąca,

4)     opłaty za wyżywienie kwitowane są na drukach Kwitariusza przychodowo –

 ewidencyjnego  opłat, które są drukami ścisłego zarachowania,

5)     za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu przysługuje rodzicom zwrot wniesionej opłaty za wyżywienie, wypłacony z dołu.

6)     w przypadku nieobecności dziecka kończącego edukację przedszkolną w miesiącu  czerwcu rodzic dziecka ma prawo do zwrotu opłaty za wyżywienie po złożeniu podania                                    o zwrot nadpłaty do dyrektora przedszkola do 5 lipca danego roku;

7)     zwrotu dokonuje się w terminie 30 dni od dnia złożenia podania o zwrot nadpłaty na  wskazany rachunek bankowy;

8)     w przypadku nieobecności dziecka kontynuującego edukację przedszkolną nadpłata wynikająca z miesiąca czerwca będzie odliczana w następnym roku szkolnym z opłaty wnoszonej za miesiąc wrzesień.

2.     Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz zasady zwolnienia z wnoszenia tych  opłat  ustala Rada Gminy.

1)    opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego wynosi 1.00 zł za każdą rozpoczętą godzinę,

2)    opłaty korzystanie z wychowania przedszkolnego wnosi się miesięcznie z dołu za faktyczną liczbę godzin pobytu dziecka w przedszkolu,

3)    za miesiąc czerwiec danego roku opłatę , o której mowa w ust. 2  rodzic/opiekun wpłaca nie później niż do dnia 15  czerwca danego roku.

4)    wg przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu w miesiącu czerwcu, rodzic/opiekun ma prawo do zwrotu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego po złożeniu podania o zwrot nadpłaty do dyrektora przedszkola do 5 lipca danego roku.

5)    zwrot o którym mowa w pkt. 4 dokonuje się w terminie 30 dni od dnia złożenia podania na wskazany rachunek bankowy.

6)    opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego kwitowane są na drukach Kwitariusza przychodowo  – ewidencyjnego opłat, które są drukami ścisłego zarachowania,

3.     Opłatę, o której mowa w ust. 2 pkt.1 pobiera się za korzystanie z wychowania     przedszkolnego dzieci do lat 5.

4.     Zasady pobierania opłat za wyżywienie i korzystanie z wychowania przedszkolnego są regulowane umową zawartą pomiędzy przedszkolem, a rodzicami.

5.     Opłaty za wyżywienie i korzystanie z wychowania przedszkolnego pobiera intendent przedszkola w terminie do  dnia 15 każdego miesiąca w godzinach podanych na tablicy ogłoszeń.

6.     Dyrektor przedszkola, może wystąpić do opieki społecznej o finansowanie opłat za wyżywienie dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej.

7.     W zależności od potrzeb istnieje możliwość prowadzenia oddziału, w którym dzieci nie korzystają z posiłków.

8.     Pracownicy nie korzystają z wyżywienia.

 

 

ROZDZIAŁ  5

 

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

 

§ 26

 

1.   W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele, logopeda, referent do spraw zaopatrzenia, pomoc nauczyciela przedszkola, kucharka, pomoc kuchenna, woźne, konserwator - ogrodnik.

2.   Każdemu pracownikowi powierza się określony zakres obowiązków.

3.   Wszyscy  pracownicy zobowiązani są   do przestrzegania przepisów bhp oraz regulaminów

     obowiązujących w przedszkolu.

§ 27

Nauczyciele

 

1.     Zatrudniani  w przedszkolu nauczyciele posiadają kwalifikacje  do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

2.     W uzasadnionych przypadkach w przedszkolu może być, za zgodą kuratora oświaty, zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania, posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora przedszkola za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć.

3.     Nauczyciel planuje i prowadzi pracę opiekuńczą, wychowawczą i  dydaktyczną  oraz jest odpowiedzialny za jej jakość.

4.     Nauczyciel  w   swoich  działaniach  dydaktycznych,  wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek   kierowania  się   dobrem  dzieci,  troską  o   ich  zdrowie,   postawę   moralną                  i obywatelską z poszanowaniem ich godności osobistej, rzetelnie realizować zadania związane z  powierzonym mu stanowiskiem oraz  podstawowymi funkcjami przedszkola: opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną.

5.     Nauczyciel odpowiedzialny jest za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole.

6.     W miarę możliwości nauczyciel prowadzi swój oddział przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola, co zapewnia ciągłość i skuteczność pracy wychowawczej                                               dydaktycznej i opiekuńczej.

7.     Nauczyciel przedstawia dyrektorowi przedszkola program wychowania przedszkolnego.                  

8.     Nauczyciel w realizacji programu wychowania przedszkolnego ma prawo do swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne.

9.     Nauczyciel,  podczas   lub   w  związku  z  pełnieniem obowiązków  służbowych,  korzysta  

      z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

10.  Nauczyciel w swojej pracy ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek kształcenia                                i doskonalenia nauczycieli.

11.  Nauczyciel obowiązany jest: 

1)     rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną,  w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,

2)    wspierać każdego wychowanka w jego rozwoju,

3)    dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego,

4)    kształcić i wychowywać dzieci  w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu  Konstytucji Rzeczpospolitej  Polskiej, w   atmosferze   wolności    sumienia   i   szacunku  dla  każdego człowieka,

5)    dbać o kształtowanie u wychowanków postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju  i   przyjaźni   między   ludźmi   różnych   narodów   i   światopoglądów,              

6)    respektować i gwarantować prawa zawarte w Konwencji Praw Dziecka, wobec każdego dziecka, bez jakiejkolwiek dyskryminacji, ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, język, religię, pochodzenie narodowe, etniczne lub społeczne, status majątkowy, niepełnosprawność,

7)    wychowywać dzieci w duchu humanizmu, tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości społecznej i szacunku do pracy,

8)    współpracować  z  domem  rodzinnym    dziecka   oraz     instytucjami    wychowawczymi,

9)    tworzyć warunki wspomagające rozwój dziecka, jego zdolności i zainteresowań poprzez podejmowanie współpracy ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno - pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną,

10)prowadzić    dokumentację    pedagogiczną    zgodnie    z     obowiązującymi    przepisami,

11)aktywnie    uczestniczyć    w    pracach   rady   pedagogicznej,

12)efektywne wykorzystywać  czas  pracy,

13) dbać o etykę i godność zawodu nauczyciela.

12.  Nauczyciel w szczególności:

1)    współdziała  z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania  i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających                            w szczególności z realizowanego programu wychowania w przedszkolu,

2)    przekazuje rodzicom (prawnym opiekunom) informacje dotyczące dziecka, jego zachowania i rozwoju,

3)    prowadzi obserwację pedagogiczną mającą na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,

4)  udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej polegającej na rozpoznawaniu                                       i zaspokajaniu  indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na ich funkcjonowanie w przedszkolu w celu wspierania potencjału rozwojowego dzieci i stwarzania warunków do ich aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym,

5)    współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno - pedagogiczną oraz opiekę zdrowotną i inną w zależności od potrzeb,

6)   przeprowadza diagnozę przedszkolną w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w klasie I szkoły podstawowej oraz wydanie rodzicom  „Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej”.

13.  Nauczyciel w trosce o jednolite oddziaływania wychowawcze:

1)    systematycznie informuje rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących  realizowanych w przedszkolu;

2)    zapoznaje rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włącza ich do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności;

3)     informuje rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włącza do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają;

4)     zachęca rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, poprzez np. wspólnie organizowanie wydarzeń, w których biorą udział dzieci.

4.     Logopeda obowiązana jest:

1)  przeprowadzać badania wstępne w celu ustalenia stanu mowy dzieci,

2)  diagnozować logopedycznie oraz odpowiednio do uzyskanych wyników organizować
 pomoc logopedyczną,

3)  prowadzić indywidualną i grupową terapię logopedyczną dzieci, u których stwierdzono
 nieprawidłowości w rozwoju mowy,

4)  organizować i prowadzić różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci,

 rodziców i nauczycieli,

5)  podejmować działania profilaktyczne zapobiegające powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpracować z najbliższym środowiskiem dziecka.

5.     Referent do spraw zaopatrzenia wykonuje prace związane z całością spraw administracyjno-

gospodarczych w przedszkolu, a w szczególności:

1)    sprawuje opiekę nad całością pomieszczeń i sprzętu przedszkola,

2)    pobiera opłaty za żywienie dzieci oraz świadczenia przedszkola

3)    zaopatruje przedszkole w sprzęt i żywność,

4)    załatwia sprawy związane z utrzymaniem w stanie używalności pomieszczeń i sprzętu przedszkola,

5)    nadzoruje prawidłowe funkcjonowanie kuchni,

6)    współdziała z dyrektorem, radą pedagogiczną i radą rodziców.

6.     Pomoc nauczyciela przedszkola obowiązana jest:

1)    spełniać czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do wychowanków polecone przez nauczycielkę oraz wynikające z rozkładu dnia w przedszkolu,

2)    utrzymywać czystość w przydzielonych pomieszczeniach,

3)    pełnić dyżury w szatni.

7.     Kucharka obowiązana jest:

1)    przyrządzać punktualnie zdrowe i higieniczne posiłki,

2)    przyjmować produkty z magazynu oraz dbać o ich racjonalne zużycie,

3)    brać udział w ustalaniu jadłospisów,

4)    dbać o pomieszczenia i sprzęt kuchenny.

8.   Pomoc kuchenna obowiązana jest:

1)    pomagać kucharce w przygotowaniu posiłków,

2)    utrzymywać w czystości pomieszczenia kuchenne,

3)    załatwiać zlecone czynności związane z zakupem i dostarczaniem produktów.

9.   Woźna obowiązana jest:

1)    utrzymywać w czystości salę zajęć, pomieszczenia i sprzęt przedszkola,

2)    spełniać czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do wychowanków wynikające                    z rozkładu dnia w przedszkolu,

3)    podawać dzieciom posiłki oraz sprzątać po posiłkach,

4)    pomagać nauczycielce podczas spacerów i wycieczek,

5)    spełniać czynności pomocnicze podczas ubierania i rozbierania dzieci,

6)    przygotować leżaki do odpoczynku dzieci,

7)    wykonywać prace ogrodnicze w ogrodzie przedszkolnym.

10.  Konserwator - ogrodnik obowiązany jest:

1)    dbać o utrzymanie w stanie używalności urządzenia grzewcze,

2)    dbać o utrzymanie w przedszkolu odpowiedniej temperatury,

3)    dbać o stan urządzeń technicznych w przedszkolu oraz dokonywać drobnych napraw sprzętu i zabawek,

4)    dbać o stan urządzeń i sprzętu na placu zabaw dla dzieci,

5)    wykonywać prace ogrodnicze w ogrodzie przedszkolnym.

 

 

ROZDZIAŁ 6

Dzieci i rodzice

§ 28

 

Prawa i obowiązki dzieci

1.     Dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

2.     Dziecko uzyskuje prawo, o którym mowa w ust. 1, z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 3 lata.

3.     W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

4.     W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

5.     Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.                                              Obowiązek ten  rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym,                              w którym dziecko kończy 6 lat.

6.     Dziecko w wieku 6 lat, które na wniosek rozpocznie naukę w szkole jest zwolnione                                 z obowiązku o którym mowa w ust. 5.

7.     Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie obowiązku szkolnego kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu.

8.     Dzieci uczęszczające do przedszkola mają prawo do:

1)    właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, którego celem jest:

a)     ochrona zdrowia i rozwijanie sprawności fizycznej dziecka,

b)    pełny rozwój osobowości dziecka,

c)     kształtowanie postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju             i przyjaźni między ludźmi,

d)    szanowanie wolności religii i przekonań.

e)     znajomości swoich praw,

f)     wychowanie w tolerancji dla samego siebie i innych ludzi, bez względu na rasę, płeć, wiek, stan zdrowia, akceptacji ich odmienności i potrzeb,

g)    znajomośc własnej kultury, religii i używania własnego języka,

h)    swobody wypowiedzi, wyrażania poglądów i ich poszanowania  stosownie  do sytuacji,

i)      wykształcenie umiejętności zachowania się w kontaktach z ludźmi i światem przyrody,

j)      rozwijanie wrażliwości estetycznej,

k)    przygotowanie do podjęcia obowiązku szkolnego,

2)    bezpiecznego pobytu w przedszkolu oraz ochrony przed wszelkimi formami przemocy poprzez:

a)    zaspokajania poczucia bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego,

b)   ochrony  przed wszelkimi przejawami przemocy fizycznej, psychicznej, zaniedbania, bądź złego traktowania i wyzysku,

3)    życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo – dydaktycznym przez:

a)     zaspokajanie podstawowych potrzeb biologicznych, emocjonalnych, bezpieczeństwa, miłości i uczucia,

b)    rozwijania    zainteresowań    i    zdolności    zgodnie    z    wiekiem    i    możliwościami rozwojowymi,

c)     rozwijanie aktywności własnej w zakresie zabawy, twórczości artystycznej, pracy                i nauki,

d)    wypoczynku,  uczestnictwa   w  zabawach   i  zajęciach  rekreacyjnych  oraz  do nieskrępowanego uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym.

e)     otoczenie troską i opieką oraz dostosowanie wymagań do indywidualnych możliwości,

f)     udzielanie opieki w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, która realizowana jest w porozumieniu ze służbami pomocy społecznej.

 

 

§ 29

 

1.     Dziecko uczęszczające do  przedszkola ma obowiązek:

2)   przestrzegać   zasad  i  form    współżycia    ustalonych    w   zbiorowości    przedszkolnej, a szczególnie:

a)   okazywać szacunek dorosłym i kolegom,

b)  szanować wolność i godność osobistą drugiego człowieka ( kolegi),

3)   przestrzegać   zasad   równego   prawa   do   korzystania  ze   wspólnych zabawek,

4)   szanować sprzęt i zabawki jako wspólną własność,

5)   uczestniczyć  w   pracach   porządkowych  i   samoobsługowych,  pełnić dyżury

6)   przestrzegać  zasady  podporządkowania  się  kolegom pełniącym dyżur,

7)   używać form grzecznościowych wobec osób dorosłych i kolegów,

8)   zdyscyplinowanie zgłaszać się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek,

9)   pomagać słabszym kolegom,

10)dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych kolegów.

 

2. Dyrektor przedszkola może skreślić dziecko z listy wychowanków:

1)    na pisemny wniosek rodziców dziecka,

2)    w przypadku nieusprawiedliwionego nieuczęszczania do przedszkola powyżej miesiąca,

3)    w przypadku zalegania z opłatami za żywienie i świadczenia przedszkola.

 

§ 30

 

3. Skreślenie w przypadku opisanym w ust.2 pkt.2 i 3 może   nastąpić   po   uprzednim   pisemnym   zawiadomieniu   rodziców.

 

§ 31

 

1. W  przypadku naruszenia praw dziecka  rodzice lub prawni opiekunowie mają prawo  składać

    skargi i zażalenia do dyrektora przedszkola:

1)    skargi  i  zażalenia  można  wnosić  pisemnie  lub  ustnie;

2)    w   przypadku    złożenia   skargi    lub    zażalenia   w formie  ustnej dyrektor  sporządza

            protokół, który podpisuje  wnoszący oraz  dyrektor;

3)    w protokole zamieszcza się opis sprawy, datę przyjęcia, imię, nazwisko i adres   wnoszącego;

4)    dyrektor przedszkola  przeprowadza  wyjaśnienie  wniesionej  sprawy, a następnie                             w  formie  pisemnej  zawiadamia  wnoszącego  o wynikach;

5)    termin  rozpatrzenia wniesionej  sprawy  nie   może   być   dłuższy  niż  1 miesiąc;

6)    rozpatrując  sprawę  dyrektor  przedszkola  może  zasięgnąć opinii  rady pedagogicznej lub rady rodziców;

7)    od  decyzji    dyrektora    wnoszący    może    odwołać   się  do  organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

8)    dyrektor pozostawia bez rozpatrzenia skargi i zażalenia nie zwierające imienia , nazwiska               i adresu wnoszącego.

 

§ 32

 

Prawa i obowiązki rodziców

1.    Rodzice   i   nauczyciele    współdziałają     ze    sobą    w   celu    skutecznego   oddziaływania  wychowawczego   na    dziecko  i   określenia   drogi   jego  indywidualnego rozwoju.

2.  Rodzice mają prawo do:

1)   zapoznania z programem wychowawczo - dydaktycznym  oraz zadaniami  wynikającymi z koncepcji przedszkola i planów pracy w danym oddziale,

2)   uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,

3)   uzyskiwania  porad i  wskazówek  od  nauczyciela, logopedy, pedagoga, psychologa służących rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych,

4)   wyrażania   i przekazywania    nauczycielowi   i dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,

5)   wyrażania  i przekazywania opinii na  temat  pracy  przedszkola organowi prowadzącemu  i  sprawującemu  nadzór  pedagogiczny  poprzez  radę  rodziców.

3.      Rodzice za zaangażowanie w działania przedszkola mogą otrzymać podziękowanie ustne wyrażone przez dyrektora bądź nauczycieli podczas zebrania z rodzicami lub pisemne, umieszczone na tablicy ogłoszeń w kąciku dla rodziców.

4.     Rodzice za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego list pochwalny, podziękowanie, dyplom od dyrektora                                 i rady rodziców.

 

§ 33

 

1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

1)   przestrzeganie postanowień niniejszego statutu,

2)   respektowanie podjętych uchwał rady pedagogicznej,

3)    współdziałanie  z przedszkolem  mające na  celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo - dydaktycznych  i opiekuńczych  wspomagających  rozwój  dziecka,

4)   przyprowadzanie  i   odbieranie   dziecka   z  przedszkola  zapewniając  mu pełne bezpieczeństwo,

5)   terminowe   uiszczanie  opłat   za  żywienie oraz  świadczenia przedszkola,

6)   informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu,

7)   niezwłoczne   zawiadamianie   przedszkola  o zatruciach  pokarmowych  i chorobach zakaźnych dziecka,

8)    włączanie się pod kierunkiem nauczyciela do kształtowania u dziecka określonych                      w podstawie programowej wiadomości i umiejętności;

9)    wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają.

 

§ 34

 

1.     Rodzice dziecka  podlegającego obowiązkowi    rocznego   przygotowania    przedszkolnego obowiązani są do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola.

2.   Rodzice  dziecka  podlegającego  obowiązkowi   rocznego przygotowania   przedszkolnego,

        są zobowiązani zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.

3.   Rodzice  mają obowiązek  uczestniczenia  w  zebraniach, uroczystościach  i innych formach organizowanych przez przedszkole.

 

 

ROZDZIAŁ  7

 

Przyjmowanie dzieci do przedszkola

§ 35

                                                       

1.     1. Przedszkole    jest    placówką    publiczną   prowadzącą   rekrutację   dzieci  oparciu                                         o   zasadę  powszechnej  dostępności  i  jawności.

2.     Do przedszkola mogą być przyjęte dzieci w wieku od 3 do 6 lat oraz dzieci o których mowa w  § 28 ust. 1 -  7.

3.     Rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się  corocznie  od 1 do 31 marca. Zapisy prowadzi dyrektor.

4.     Rodzice ubiegający się o umieszczenie dziecka w przedszkolu obowiązani są złożyć                             w przedszkolu w wyznaczonym terminie prawidłowo wypełniony wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.

5.     Do przedszkola, oddziału przedszkolnego przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze gminy.

6.     W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust.5 niż liczba miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie rekrutacyjnym są brane pod uwagę łącznie kryteria wskazane w ustawie Prawo oświatowe art.131 ust.2 pkt 1-7.

7.     Kryteria o których mowa w ust.6 mają jednakową wartość.

8.     W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe                                       z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych.

9.     Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

10.  Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy mogą być przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z ust. 5-8, przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.

11.  W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem danej gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne. Przepisy ust. 5-8 stosuje się odpowiednio.

12.  O przyjęciu dziecka do przedszkola w ciągu roku szkolnego decyduje dyrektor przedszkola.

13.  Podczas rekrutacji dzieci do przedszkola dyrektor, społeczny zastępca, bądź inne osoby odpowiedzialne wskazane przez dyrektora:

1)    przyjmują rodziców zainteresowanych zapisem dziecka do przedszkola,

2)    udostępniają zainteresowanym rodzicom obowiązujące akty prawne regulujące pracę przedszkola,

3)    udzielają wszelkich informacji dotyczących działalności przedszkola, prowadzonych zajęć, opłat itp.

4)   zbierają  oczekiwania  rodziców  dotyczące  działań  edukacyjnych  i  wychowawczych,

5)   prezentują  jakość  działań  przedszkola.

14.   Dyrektor,  społeczny  zastępca bądź  inne  osoby  odpowiedzialne  wskazane  przez dyrektora wydają i przyjmują wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz prowadzą ich ewidencję.

15.  Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu.

16.  Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

17.  Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1)    ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola;

2)    ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych                                              i nieprzyjętych do przedszkola;

3)    sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 

 

ROZDZIAŁ  8

 

Postanowienia końcowe.

§ 36

 

1.     Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

2.     Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

3.     Postanowienia niniejszego statutu mogą ulec zmianie po wejściu w życie nowych przepisów względnie po zmianie warunków przedszkola.

4.     Zmiany w statucie wprowadza się uchwałą rady pedagogicznej.

5.     Dyrektor każdorazowo po nowelizacji statutu opracowuje ujednolicony tekst statutu.

 

 

 

Statut uchwalony uchwałą Rady Pedagogicznej nr 12/2017 z dnia 23.11.2017r.